Energetska efikasnost

Energetski pregled se obavlja u svrhu preduzimanja aktivnosti na smanjenju potrošnje energije ili uštede u smanjenju gubitaka energije.
Poboljšanje efikasnosti trošenja energije ne podrazumeva samo primenu modernih ili novih tehničkih rešenja, već i potrebu za kvalitetnim upravljanjem energijom i obukom osoblja da na adekvatan energetski efikasan način upravlja kako opremom tako i energijom.

Vrste energetskih pregleda

Vrsta energetskog pregleda zavisi od postavljenih ciljeva pregleda i imamo:

1. Prethodni energetski pregled – podrazumeva kraći uvid u energetsko stanje objekta ili postrojenja sa ciljem utvrđivanja potencijala za povećanje energetske efikasnosti. Sama poseta objektu traje jedan dan i tokom pregleda se obavlja vizuelni pregled i uvid u prethodna merenja; na osnovu izvršenog preliminarnog energetskog pregleda donosi se odluka o sprovođenju detaljnog energetskog pregleda.

2. Detaljan energetski pregled – uključuje detaljnu energetsku analizu građevinskih i tehničkih sistema u objektu. Ovaj audit u odnosu na preliminarni energetski pregled, podrazumeva vršenjea merenja u cilju kvalitetnije procene energetskih karakteristika ponašanja sistema u objektu. Detaljni energetski pregled sadrži izveštaj, koji ukazuje na predložene mere za uštedu energije, sa procenom ušteda i procenom potrebnog ulaganja.

POPUNITE ANKETU o energetskom menadžementu i preuzmite  Priručnik za energetski menadžment

Анкета

Energetski audit u industriji

Energetski pregled se obavlja prilikom impementacije standarda ISO 50001 Sistem menadžmenta energijom.
Energetski audit u industriji je ispitivanje čiji je cilj da se:

  • istraži istorija korišćenja energije – podaci o troškovima
  • provere trenutni podaci o potrošnji energije
  • preispita radna praksa i postupci
  • utvrdi specifična potrošnje energije po proizvodu
  • uvrde mesta gde je moguće postići uštedu energije
  • utvrde mehanizmi upravljanja energijom
  • razrade moguće mere za smanjenje potrošnje energije
  • odrede opcije sa ušteda sa prelozima za nove tehnologije.

Naš tim stručnjaka, sprovešće pregled, napraviti analizu i dati predlog ušteda i očekivanih troškova.

Da racionalno upravljate energijom, poboljšate energersku efikanost i smanjite troškove poslovanja pozovite Conseko d.o.o. za energetski pregled.